Grunn- og vannforurensning

  • Undersøkelse og vurdering av forurenset grunn

  • Miljørisikovurdering

  • Tiltaksorientert vannovervåking og oppfølging av vanndirektivet og vannforskriften

  • Klassifisering av kjemisk og økologisk tilstand i vannressurser

  • Gjennomføring av tiltak og sanering